Dedovanje marsikomu predstavlja enostaven proces, kjer se imetje pokojnika pravično in enakopravno porazdeli med svojce. Verjetno vam bo pri tej trditvi oporekal odvetnik za dedno pravo, ki se vsakodnevno srečuje s pravičnim upravljanjem in razdeljevanjem premoženja.

V večini primerov se razdelitev sicer razreši mirno in soglasno, vseeno pa tudi na tem področju ostajajo izjeme, kjer disperzijo premoženja spremlja kreg in nesoglasja o tem, kdo je najbolj zaslužen za prepis pokojnikovega imetja. Več o tem, kako proces poteka, si lahko preberete tukaj: https://www.op-petek.si/podrocja-dela/dedovanje-oporoka-in-nujni-delez/ . V prvi vrsti se odvetnik za dedno pravo ukvarja s formalnostmi, ki zadevajo prerazporeditev med svojci in opravlja vlogo razsodnika.

Kdo je upravičen do dedovanja?

Obstaja več redov dedovanja. Najprej so do pokojnikovega premoženja upravičeni zakonci in otroci. V primeru, da zapustnik ni imel potomcev, lahko zapuščino deduje zakonec ali starši (to spada v drugi red dedovanja). V tretji red odvetnik za dedno pravo uvršča vse ostale koristnike, kot so tete, stari starši, nečaki, bratranci … Če pokojnik ni imel sorodnikov, celotna lastnina preide v roke države. Včasih je sicer veljalo, da zunajzakonska zveza ni veljala kot zakon. Danes je ta premisa odpravljena, razen v primeru kratkih zvez, ko je potrebno razmerje tudi dokazovati.

odvetnik za dedno pravo

Oporoka, kot jo opisuje odvetnik za dedno pravo

Oporoka je uraden dokument in služi kot dokaz svobodne volje zapustnika. Ker slovenska zakonodaja pozna več vrst oporok (lastnoročna, notarska, sklenitev v prisotnosti prič), je zloraba tudi pri nas pogosta. Ponaredbe se sicer lahko kaznujejo z zaporno kaznijo. Vse vrste oporoke imajo enako moč veljave.

Potrebno je, da vsebujejo podpis in ostale uradne sestavine, ki jih diktira naš zakon. Lastnoročna pogodba mora biti tako napisana lastnoročno in vsebovati avtentičen podpis pokojnika. Prav tako mora vsebovati datum zapisa in morebitne pogoje veljave. V izogib težavam v primeru smrti je za oporoko dobro poskrbeti s pomočjo strokovnjakov, saj vam bodo ti znali svetovati o tem, katero vrsto oporoke je smotrno izbrati.